Báo cáo lừa đảo

Báo cáo lừa đảo cho PCT biết được những tài khoản có hành vi lừa đảo, hành vi giao dịch Pi trái phép hoặc cố tình đánh cắp Pi

Nhóm PCT sẽ ghi nhận những báo cáo này và sẽ theo dõi và đánh giá và có cách xử lý đối với những kẻ có mục đích lừa nào này.

Để báo cáo lừa đảo đầu tiên truy cập liên kết: https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/16

Trong đó:

Email confirmation to*: email đăng ký của bạn
Your Pi username*: chính là mã mời của bạn
Scammer’s Pi username: mã mời tài khoản lừa đảo
What type of scam?*: Hành vi lừa đảo
Scammer’s contact info (email address, phone number, social media username, etc.)*: thông tin người lừa đảo
Scammer’s internet link/s: link mạng xã hội nếu có
How did you find out about the scam? What are the details of the scam?*: chi tiết về hành vi lừa đảo
Screenshots as evidence of the scam: hình ảnh hành vi lừa đảo