Báo cáo ứng dụng gặp lỗi

Báo cáo ứng dụng gặp lỗi trong quá trình sử dụng hay thực hiện một chức năng trong ứng dụng mà bạn gặp phải thông báo lỗi

Biểu mẫu này không giúp bạn sửa chữa lỗi riêng lẻ mà sẽ được ghi nhận và xem xét lỗi này trên diện rộng để có cách sửa chữa cho cộng đồng.

Việc gửi biểu mẫu này như cách bạn đóng góp hữu ích cho cộng đồng Pi Network

Truy cập liên kết này để bắt đầu báo cáo ứng dụng gặp lỗi: https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/10

Trong đó:

Email confirmation to*: là email bạn đăng ký
Pi username: chính là mã mời của bạn
If you are experiencing a bug from the list of most common bugs, please indicate one: lỗi mà bạn gặp phải
Verification method: lỗi liên quan đến xác thực thông tin đăng ký
Phone number (if associated with account): số điện thoại đăng ký
Phone model: loại điện thoại
Android or iOS?: hệ điều hành của điện thoại
Specific software (e.g. Android 8.1 or iOS 13.1): phiên bản hệ điều hành của điện thoại
What country are you accessing the app from?: truy cập ứng dụng từ quốc gia nào
Date/time of issue: ngày giờ khởi tạo tài khoản (gần đúng)
Description of bug*: chi tiết lỗi
Screenshots of issue: hình ảnh lỗi