Cách điền họ tên đúng tài khoản Pi

Hãy đảm bảo bạn điền đúng họ tên tài khoản First Name và Last Name ngay từ đầu hoặc sửa lại đúng trong thời gian 14 ngày để đảm bảo việc KYC Pi sau này

Ví dụ mình tên Nguyễn Văn A, cài đặt của mình như sau:

  • (8) Tên của bạn (hay First Name): Nhập tên của bạn, ví dụ VAN A
  • (9) Họ của bạn (hay Last Name): Nhập họ và tên đệm của bạn, ví dụ NGUYEN
  • (10) Chọn tên người dùng của bạn (hay Choose your username): Nhập tên đăng nhập app Pi Network,
  • ví dụ: nguyenvana. Viết liền không dấu từ 4-20 ký tự, chỉ được dùng chữ và số.

Bạn điền đúng họ tên tài khoản Pi thì sau này thuận tiện KYC nha

Xem những bài hướng dẫn khác tại: https://vipi.vn/chuyen-muc/huong-dan

Công Đình