Cập nhật KYC ngày 7/8

Cập nhật KYC ngày 7/8 tiến trình xét duyệt KYC sẽ tiếp tục được mở rộng, thời gian này PCT sẽ tập trung xử lý đơn KYC treo

Thông báo mới từ Dr. Nicolas Kokkalis cập nhật trên app cho biết

Cập nhật KYC ngày 7/8

Pioneers, come join the Pi Art Festival in celebration of Mainnet Migrations. Check out the home screen for guidelines and also KYC updates

Tạm dịch: Những Pioneer xem giao dịch được thực hiện trong phần lịch sử của Mainnet, hãy kiểm tra thông báo trên màn hình app và cập nhật kyc hồ sơ danh tính nếu được yêu cầu.

Từ lúc này những đơn treo trước đây nếu không có lỗi sai dữ liệu nghiêm trọng sẽ được chấp nhận.

Cập nhật KYC ngày 7/8

Việt Nam Pi Network

Pi Network