Check list mainnet chuẩn

Check list mainnet chuẩn là khi tất cả các mục từ 1 đến 7 đều được tick xanh xác nhận, đây là mong ước của hàng chục triệu pioneer hiện nay

Trước khi nhận được pi khả dụng để trao đổi trên hệ sinh thái thì bạn xác nhận thành công tất cả mục trên để nhận được pi khả dụng

Bạn hãy kiểm tra tài khoản của mình và đảm bảo thực hiện chính xác thông tin trong Check list mainnet

Check list mainnet

Việt Nam Pi Network

Pi Network