Enclosed Mainnet là gì

Enclosed Mainnet (còn gọi là mạng khép kín) có nghĩa là Mainnet đang hoạt động nhưng có tường lửa ngăn mọi kết nối bên ngoài không mong muốn.

Chuỗi khối Pi Mainnet đã được ra mắt vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, ở trạng thái khép kín này và tiếp tục ở trạng thái này.

Có thể tìm thấy trình khám phá khối chuỗi khối Pi Mainnet tại đây và quyền truy cập API vào chuỗi khối Pi Mainnet trực tiếp tại đây.

Trong giai đoạn trung gian này, những Người tiên phong đã KYC có thể sử dụng số Pi của họ trên Mainnet một cách tự do trong một môi trường khép kín trong Mạng Pi.

Tuy nhiên, giai đoạn này không cho phép kết nối giữa chuỗi khối Pi và các chuỗi khối khác hoặc bên thứ ba. Thiết kế kín này làm cho bất kỳ danh sách hoặc trao đổi Pi nào về mặt kỹ thuật là không thể.

Ngoài ra, các chính sách của Mạng Pi đã kết hợp các hạn chế sau trong thời gian Enclosed Mainnet: Pi không được

  • đổi lấy tiền tệ fiat,
  • đổi lấy các loại tiền điện tử khác hoặc
  • đổi lấy lời hứa trong tương lai về tiền tệ fiat hoặc các loại tiền điện tử khác .

Theo các chương sách trắng cập nhật được phát hành cùng ngày mà chuỗi khối Mainnet được khởi chạy, Mainnet kèm theo hiện tại là tiền thân của Mainnet mở, giai đoạn tường lửa sẽ bị xóa và cho phép kết nối bên ngoài.