Hackathon 2022

Hackathon 2022 cuộc thi phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web 3.0 kết nối API với Pi với nền tảng ứng dụng riêng của bạn

Cuộc thi dành cho tất cả nhà phát triển cá nhân và tổ chức có ý tưởng phát triển ứng dụng Pi

Ứng dụng của bạn sau khi được chấp nhận có thể kết nối với Pi Mainnet, Testnet Blockchains

Thông qua Url bạn cung cấp ứng dụng của bạn sẽ được kết nối Pi Network một cách dể dàng

hackathon 2022

Việt Nam Pi Network

Pi Network