Kháng nghị KYC bị treo

Kháng nghị KYC bị treo đối với những tài khoản đã thực hiện gửi đơn KYC nhưng bị treo đã lâu mà chưa được duyệt thành công

Lưu ý biểu mẫu này chỉ dành cho tài khoản đã thực hiện gửi đơn KYC, những tài khoản chưa nhận được thông báo yêu cầu KYC thì không gửi biểu mẫu này.

Để kháng nghị KYC bị treo hãy truy cập liên kết: https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/12

Trong đó:

Email confirmation to*: email đã đăng ký
Pi username*: chính là mã mời của bạn
What country are you accessing the app from?: truy cập ứng dụng từ quốc gia nào
Android or iOS?: hệ điều hành điện thoại
Specific OS version (e.g. Android 8.1 or iOS 13.1): phiên bản hệ điều hành điện thoại
Phone brand & model:: hãng điện thoại và phiên bản điện thoại

APPLICATION: When submitting your KYC Application

 • Issue with the first screen – consent, age, country, ID type: Lỗi bước đầu tiên khi KYC, sai tuổi, quốc gia, loại giấy tờ.
 • Issue with uploading the ID document (error: “picture extraction failed”): Lỗi upload ảnh không thành công – không trích xuất được dữ liệu
 • Issue with entering personal details: Lỗi nhận thông tin cá nhân
 • Issue with the “live” step or taking the selfie: Lỗi chụp ảnh chân dung cá nhân
 • Issue with loading (error: “We are processing your data”): Sự cố khi tải (lỗi: “Chúng tôi đang xử lý dữ liệu của bạn”)
 • Issue when I try to review or edit (I cannot change country or ID type): Sự cố khi tôi cố gắng xem lại hoặc chỉnh sửa (Tôi không thể thay đổi quốc gia hoặc loại ID)
 • Issue when I try to submit at the end: Lỗi khi đã cố gắng nhấn nút hoàn thành
 • Receive “Something went wrong” error message: Lỗi ” đã xảy ra sự cố”
 • Concerns about my personal data security: lo sợ bảo mật thông tin cá nhân
 • None: không

VALIDATION: When reviewing KYC applications from others

 • The user cannot submit its validation (error: “something went wrong please try again”): không thể gửi khi gặp lỗi The user cannot submit its validation “đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại”
 • I used to have access to validation but cannot access it anymore: tôi đã nhận được suất kyc nhưng giờ vào không thấy nữa
 • The validation takes a really long time to be displayed or does not load: gặp thông báo quá trình mất nhiều thời gian hoặc không tải được
 • Liveness videos don’t load or show properly on my device: lỗi về camera không hiển thị
 • I am getting stuck in the tutorial and cannot progress to the validations: Tôi đang gặp khó khăn trong phần hướng dẫn và không thể tiến tới phần xác thực
 • I don’t get any KYC application to review: Không nhận thông báo KYC từ ứng dụng
 • Other: khác
 • None: không

OTHER: I want to leave comments not directly related to the application & validation

 • I want to suggest an alternative KYC solution: Tôi muốn đề xuất một giải pháp KYC thay thế
 • I have a report related to KYC validation data: báo cáo liên quan đến dữ liệu xác thực KYC
 • I have seen a bug which does not impact the experience but would still like to report it: Tôi đã thấy một lỗi không ảnh hưởng đến trải nghiệm nhưng vẫn muốn báo cáo
 • None
Description*: chi tiết lỗi
Screenshots of issue: hình ảnh lõi

Pi Network Việt Nam