Không thể tạo tài khoản

Không thể tạo tài khoản Pi Network với số điện thoại, facebook, email, nếu gặp phải vấn đề này hãy gửi email hỗ trợ theo liên kết dưới đây

Truy cập liên kết: https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/22

Trong đó:

Email confirmation to*: email bạn đăng ký
Are you trying to create a new account with your phone number or Facebook account?: tích chọn nếu bạn đang cố gắng đăng ký nhưng không thể tạo tài khoản bằng email, số điện thoại hay facebook
What country are you accessing the app from? truy cập ứng dụng từ quốc gia nào
Date/time of issue ngày giờ tạo tài khoản
Phone model loại điện thoại
Android or iOS? hệ điều hành
Specific software (e.g. Android 8.1 or iOS 13.1) phiên bản hệ điều hành của điện thoại
Description of issue* mô tả chi tiết vấn đề đang gặp phải
Screenshots of issue hình ảnh lỗi gặp phải