Nền tảng Pi

Thiết kế ứng dụng Demo cho các nhà phát triển để xem các triển khai SDK và API của Pi
Phát triển tài liệu về luồng thanh toán bổ sung cho các chức năng do cộng đồng tìm kiếm
Thiết kế và kiến trúc các API tương lai của nền tảng
Thiết kế tích hợp phát lại video cho các video nhúng

https://minepi.com/