Sự cố đăng nhập và quên mật khẩu

Sự cố đăng nhập và quên mật khẩu khi đã cố truy cập app Pi Network nhưng không thành công, đây là hướng dẫn cách khắc phục vấn đề này

Đầu tiên truy cập liên kết: https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/9

Trong đó:

Email confirmation to* email bạn đăng ký
Pi username* chính là mã mời của bạn
What error or error message are your experiencing?*
– unable to syn: không thể đồng bộ
– unexpected error: lỗi không mong muốn
– unknown error: lỗi không xác đinh
– other: khác
Verification method* xác minh bằng
Remember password?* có nhớ mật khẩu không
Phone number (if associated with account) số điện thoại đã xác minh
Phone model: loại điện thoại
Android or iOS? hệ điều hành điện thoại
Specific software (e.g. Android 8.1 or iOS 13.1): phiên bản hệ điều hành điện thoại
What country are you accessing the app from? truy cập ứng dụng từ quốc gia nào
Date/time of issue: ngày tháng gặp lỗi
Description of issue* mô tả lỗi
Screenshots of issue hình ảnh mô tả lỗi