Tài khoản đủ điều kiện KYC mới được gửi xác minh

Tài khoản đủ điều kiện KYC mới được gửi xác minh danh tính tài khoản, chỉ với tài khoản khai thác đủ 90 phiên mới được.

Đối với những tài khoản mới tham gia chưa khai thác đủ số phiên thì khi bạn vào kyc.pi sẽ nhận được thông báo số lượng kyc đã đạt giới hạn.

Đây không phải là điều kiện mới được áp dụng ở đợt Mass KYC lần này, mà nó được áp dụng tài khoản đủ điều kiện KYC trước đây lâu rồi.

Hãy tích cực bấm tia sét hàng ngày để tham khai thác đủ số phiên và bắt đầu xác mình KYC cho tài khoản của mình.

Pi Network Việt Nam

Pi Network