Thay đổi thông tin tài khoản

Thay đổi thông tin tài khoản Pi Network đã đăng ký trước đó như sửa tên, tên tài khoản, thay đổi số điện thoại, thay đổi mật khẩu, tài khoản trùng lặp

Thay đổi tài khoản không thể được thực hiện qua email hoặc biểu mẫu yêu cầu này, vì chúng tôi không có cách nào để xác minh một cách an toàn yêu cầu đến từ chủ tài khoản chính hãng. Nói cách khác, chúng tôi không thể xử lý yêu cầu thay đổi tên, tên người dùng, số điện thoại hoặc mật khẩu của bạn ngay lúc này

Tuy nhiên, bằng việc gửi email yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản theo biểu mẫu này bạn sẽ nhận được thông báo khi có giải pháp cho vấn đề này.

Đầu tiên truy cập liên kết: https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/14

Trong đó:

Email confirmation to* là email bạn đăng ký
Pi username* chính là mã mời của bạn
What country are you from?* quốc gia của bạn
What is the estimate of the date that you created your account?* ngày khởi tạo tài khoản gần đúng
Android or iOS?* hệ điều hành điện thoại
Put me on the email list to be notified when the following feature is available:* tích chọn để khi nào có giải pháp sẽ thông báo cho bạn
Change name: sửa họ tên
Change username: sửa tên tài khoản
Change phone number: sửa số điện thoại
Change password: thay đổi mật khẩu
Report duplicate account: tài khoản trùng lặp