Thẻ: Cách điền họ tên đúng tài khoản Pi

Cách điền họ tên đúng tài khoản Pi

Bởi admin

Hãy đảm bảo bạn điền đúng họ tên tài khoản First Name và Last Name ngay từ đầu hoặc sửa lại đúng trong thời gian 14 ngày để đảm bảo việc KYC Pi sau này Ví dụ mình tên Nguyễn Văn A, cài đặt của mình như sau: (8) Tên của bạn (hay First Name): Nhập…