Thẻ: Số Pi

Số pi chưa chắc là của bạn, vì sao?

Bởi admin

Số pi chưa chắc là của bạn, vì sao? Các vai trò kiếm Pi   Người tiên phong (Pioneer): Bạn tự khai thác với tốc độ hiện tại là 0.10 π/hr (50% hệ số cơ sở của biểu đồ halving). Bạn cần phải xác minh danh tính KYC thì mới đủ điều kiện để sở hữu…