Triển khai thí điểm giải pháp KYC Pi Network

Pi Core Team (PCT) đã phát triển và thí điểm KYC Pi ban đầu cho phép đăng ký 100 Người tiên phong trên mỗi quốc gia.

Những Người tiên phong này có cơ hội KYC sớm và giúp cải thiện các thuật toán của ứng dụng để giải pháp của chúng tôi có thể được áp dụng trước Mainnet cho càng nhiều Người tiên phong càng tốt.

Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ dần đưa ra nhiều suất KYC hơn cho bản thí điểm so với 100 suất ban đầu cho mỗi quốc gia.

https://minepi.com/