Update tin Pi Network ngày 11.8

Update tin Pi Network ngày 11.8: Theo tin chính thức của Pi Network về quá trình liên quan đến giao dịch, ví và mainnet thời gian tới

Update tin Pi Network ngày 11.8

 

Trên thông báo Dr. Nicolas Kokkalis đề cập rằng số Pi trong ví mainnet sẽ được chuyển sang chuỗi khối blockchain

Như vậy, rất có thể sắp tới mạng chính mainnet sẽ được mở hoàn toàn.

Việt Nam Pi Network

Pi Network