Ví Pi và trình duyệt

Ví Pitrình duyệt Pi Network của bạn bị lỗi, đây là hướng dẫn gửi email yêu cầu hỗ trợ về vấn đề Vi Pi và trinh duyệt Pi

Nếu bạn gặp vấn đề về truy cập ví Pi, vui lòng làm theo hướng dẫn hoàn thành biểu mẫu trong liên kết https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/23

Trong đó:
Email confirmation to* là email bạn đã đăng ký
Pi username là mã mời của bạn
Android or iOS? hệ điều hành là gì
Phone model loại điện thoại đang sử dụng
Specific software (e.g. Android 8.1 or iOS 13.1) phiên bản hệ điều hành trên điện thoại của bạn
Are you experiencing one of these bugs?
I can receive but not send Test-Pi: Nếu không thể gửi và nhận Pi test
When I want to open the Pi Browser from inside the Pi App, the link opens in my phone’s default browser.: Tùy chọn này khi bạn không thể mở Pi browser từ app Pi
Description of issue* Mô tả vấn đề đang gặp phải

Screenshots of issue đính kèm hình ảnh lỗi gặp phải

Pi Network Việt Nam