Xác thực tài khoản

Xác thực tài khoản Pi Network là cách đảm bảo tài khoản của bạn an toàn trong trường hợp bạn cần khôi phục tài khoản hay quên mật khẩu

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình xác thực tài khoản với thông tin đã đăng ký như số điện thoại, email, facebook, thì hoàn thành biểu mẫu liên kết dưới đây: https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/13

Trong đó:

Email confirmation to*: email đăng ký
Pi username: chính là mã mời của bạn
Which method are you experiencing an issue with verification?: sự cố gặp phải khi xác minh
Please indicate if you received one of the following bug error messages: Thông báo lỗi gặp phải
Can’t add this number không thể thêm số điện thoại
A user already exists with this Facebook account: tài khoản facebook này đã được sử dụng bởi người khác
Phone model: loại điện thoại
Android or iOS?: hệ điều hành điện thoại
Specific software (e.g. Android 8.1 or iOS 13.1): phiên bản hệ điều hành điện thoại
If you are having trouble verifying your phone number, please provide the phone number including the country code: số điện thoại đăng ký của bạn khi gặp sự cố lỗi
Cell phone provider (if you are having trouble with phone verification): nhà bạn của số điện thoại của bạn
What country are you accessing the app from?: quốc gia truy cập ứng dụng
Description of issue*: mô tả chi tiết sự cố
Screenshots of issue: hình ảnh sự cố lỗi