Xóa tài khoản

Xóa tài khoản Pi Network nếu bạn chắc chắn, tuy nhiên không thể hoàn thành việc xóa tài khoản chỉ bằng cách điền vào biểu mẫu yêu cầu này.

Vì không có cách nào để xác minh một cách an toàn rằng yêu cầu đến từ chủ tài khoản thực.

Hành động này thực sự cũng không cần thiết, nếu bạn không sử dụng bạn có thể dừng truy cập vào ứng dụng.

Link yêu cầu hỗ trợ: https://pinetwork.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/3/create/26

Trong đó:

Email confirmation to*: email đã đăng ký
Pi username*: chính là mã mời của bạn
Date created account?: ngày đăng ký tài khoản nếu bạn nhớ, trường này không bắt buộc điền
The account you want to delete is:*
Mainnet Migrated (There is Pi in my wallet.): Đã có Pi trong ví
Waiting for Migration (I have completed all steps of the Mainnet checklist, but I don’t have Pi in my wallet yet.) Hoàn thành tất cả các mục trong Mainnet list nhưng chưa có Pi trong ví
Pending verification (I have not completed all steps of the Mainnet checklist. e.g. I am waiting to pass KYC.) KYC bị treo